Junta Directiva

PRESIDENTA                                 Montserrat Argelich i Solé

VICEPRESIDENT                          Gerard Paradell i Andreu

TRESORERA                                 Maria Pilar Duran i Pasqual

SECRETÀRIA                                Sílvia Tomàs i Poch 

CAP DE PREMSA                          Sandra Paradell i Andreu   

VOCALS            

ORGANITZACIÓ                            Pere Pineda i Marimon

                                                Jaume Prat i Salat

                                                Pere Argelich i Carles

LOGÍSTICA                                     Josep Pons i Tomàs

                                                        Antoni Aure i Sánchez

                                                        David Andreví i Blanco